Privacy statement

Privacyverklaring

Privacyverklaring Clikebikes B.V.

23 maart 2021

Artikel 1. Inleiding

1.1 Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring vertellen we je welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we die gegevens verzamelen en hoe we ze gebruiken om je ervaring te verbeteren. Wij raden u aan deze aandachtig te lezen.

1.2 Deze privacyverklaring regelt de diensten van Clikebikes. Clikebikes is niet verantwoordelijk voor het privacyverklaring van andere websites en bronnen, zelfs niet die websites en bronnen waarnaar we verwijzen vanaf deze website. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan akkoord te gaan met ons privacyverklaring.

1.3 Clikebikes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, correct wordt gebruikt en beveiligd. 

1.4 Deze verklaring beschrijft het privacyveklaring van Clikebikes B.V. (KvK 72408421) op het gebied van de verwerking van privacygevoelige informatie (persoonsgegevens / persoonlijke informatie).

1.5 Clikebikes biedt onder andere via haar websites verschillende producten en diensten aan. Daarbij verwerkt Clikebikes privacygevoelige informatie (persoonsgegevens / persoonlijke informatie).

1.6 Clikebikes gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Clikebikes houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

 

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens

2.1 Bij het gebruik van onze diensten en website(s) kunt u persoonsgegevens invoeren en laat u anderszins bepaalde gegevens achter.

2.2 Persoonsgegevens die via onze website aan ons wordt verstrekt, zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit verklaring of op de relevante pagina’s van de website worden gespecificeerd.

 

Artikel 3. Persoonsgegevens

3.1 Afhankelijk van de diensten die Clikebikes aanbiedt, kan Clikebikes de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. Voornaam;
 2. Achternaam;
 3. Adresgegevens;
 4. Telefoonnummer;
 5. E-mailadres;
 6. Geboortedatum;
  technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website(s).

 

Artikel 4. Doeleinden

4.1 Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. marketing, waaronder het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;
 2. evaluatie van evenementen en dienstverlening;
 3. selecteren van modellen die zich aanmelden via de modellenwedstrijd en het aanschaffen van de bijbehorende kleding voor de foto- of filmopname;
 4. gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Clikebikes;
 5. het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen en het behandelen van klachten;
 6. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden;
 7. inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;
 8. het beheer van onze website en ons bedrijf, zoals verbeteren van de website van Clikebikes;
 9. het personaliseren van onze website voor jou;
 10. het beschikbaar stellen van diensten op onze website;
 11. het verzenden van goederen die via onze website zijn gekocht;
 12. het leveren van diensten die via onze website zijn aangeschaft;
 13. het versturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen aan jou, en het innen van je betalingen;
 14. het verzenden van non-marketing commerciële communicatie;
 15. het verzenden van e-mailberichten waar je specifiek om hebt gevraagd;
 16. het sturen van onze e-mailnieuwsbrief, indien je dit hebt verzocht (je kunt ons op elk moment laten weten als je de nieuwsbrief niet langer nodig hebt);
 17. het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat deze interessant voor jou kunnen zijn, per post of, indien je hier specifiek mee hebt ingestemd, per e-mail of soortgelijke technologie (je kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen als je geen marketingcommunicatie meer wilt ontvangen);
 18. het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden (maar die derden zullen niet in staat zijn om individuele gebruikers te identificeren aan de hand van die informatie);
 19. het behandelen van vragen en klachten die door of over jou zijn ingediend met betrekking tot onze website;
 20. het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;
 21. het controleren van de naleving van de voorwaarden voor het gebruik van onze website (met inbegrip van het controleren van privéberichten die via onze website worden verzonden);
 22. en andere toepassingen.

 

Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1 Clikebikes stuurt de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan derde partijen.

5.2 Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zullen wij je persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden.

5.3 Indien Clikebikes uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zorgt Clikebikes ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

5.4 Clikebikes zal verder geen persoonsgegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

 

Artikel 6. Beveiliging en bewaring van je persoonsgegevens

6.1 Clikebikes neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Clikebikes zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

6.2 Clikebikes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Clikebikes uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Clikebikes uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

6.3 Wij zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om het verlies, het misbruik of de wijziging van je persoonlijke informatie te voorkomen.

6.4 Wij zullen alle persoonlijke informatie die je verstrekt opslaan op onze beveiligde (met een wachtwoord en firewall beveiligde) servers.

6.5 Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden aangegaan, worden beschermd door encryptietechnologie.

6.6 Je erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onveilig is en wij kunnen de veiligheid van gegevens die via het internet worden verzonden niet garanderen.

6.7 Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat je gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; wij zullen je niet om je wachtwoord vragen (behalve wanneer je inlogt op onze website).

 

Artikel 7. Cookies en profilering

7.1 Wij verzamelen gegevens voor analyse doeleinden om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen.

7.2 Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt. Verdere informatie over cookies en het gebruik hiervan kun je lezen op onze cookies-pagina.

7.3 Daarnaast kan Clikebikes gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacyverklaring van Google Analytics.

7.4 Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

 

Artikel 8. Websites van derden

8.1 De website van Clikebikes kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Clikebikes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites.

8.2 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

Artikel 9. Social media

9.1 De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken: Facebook, YouTube en LinkedIn. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het des-betreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, YouTube en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Artikel 10. Wijzigingen 

10.1 Clikebikes kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

10.2 Je dient deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. Wij kunnen je op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via privéberichten op onze website.

 

Artikel 11. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens

11.1 U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om Clikebikes een verzoek te doen tot inzage, beperking, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek toesturen aan [email protected]

 

Artikel 12. Klachten

12.1 Clikebikes hoort het graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens.

12.2 Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 13. Verwerkingsverantwoordelijke

13.1 De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is Clikebikes B.V.

 

Artikel 14. Contact met Clikebikes B.V.

14.1 Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met Clikebikes wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Privacy Statement

Privacy Statement Clikebikes B.V.

March 23nd, 2021

Article 1. Introduction

1.1 We consider it our responsibility to protect your privacy. In this statement, we tell you what information we collect when you use our website, why we collect that information and how we use it to improve your experience. We recommend that you read it carefully.

1.2 This privacy statement regulates the services of Clikebikes. Clikebikes is not responsible for the privacy statement of other websites and resources, not even those websites and resources to which we refer from this website. By using this website you agree to our privacy statement.

1.3 Clikebikes respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide us is used correctly and secured. 

1.4 This statement describes the privacy statement of Clikebikes BV (CoC 72408421) in the field of the processing of privacy-sensitive information (personal data / personal information).

1.5 Clikebikes offers various products and services through its websites, among other things. In doing so, Clikebikes processes privacy-sensitive information (personal data / personal information).

1.6 Clikebikes handles your personal data with care. Clikebikes adheres to the applicable privacy legislation, including the General Data Protection Regulation and the Implementation Decree.

 

Article 2. Use of personal data

2.1 When using our services and website(s) you can enter personal data and otherwise leave certain data behind.

2.2 Personal data provided to us through our website will be used for the purposes specified in this statement or on the relevant pages of the website.

 

Article 3. Personal data

3.1 Depending on the services that Clikebikes offers, Clikebikes can process the following personal data from you:

 1. First Name;
 2. Last name;
 3. Address data;
 4. Phone number;
 5. E-mail address;
 6. Date of birth;
  technical measurement data of equipment such as an IP address, MAC address, identifiers in cookies and your surfing behavior on our website(s).

Article 4. Purposes

4.1 We process the above personal data for one or more of the following purposes (depending on the services or functionalities you use):

 1. marketing, including sending information, invitations or announcements;
 2. evaluation of events and services;
 3. selecting models who register via the modeling competition and purchasing the corresponding clothing for the photo or film recording;
 4. use of all functionalities and services on the Clikebikes website;
 5. fulfilling warranty obligations and product recalls and handling complaints;
 6. meeting our legal responsibilities;
 7. registration for an event or a newsletter;
 8. the management of our website and our company, such as improving the Clikebikes website;
 9. personalizing our website for you;
 10. making services available on our website;
 11. sending goods purchased through our website;
 12. providing services purchased through our website;
 13. sending you statements, invoices and payment reminders and collecting your payments;
 14. sending non-marketing commercial communications;
 15. sending e-mail messages that you have specifically requested;
 16. sending our email newsletter, if you have requested it (you can let us know at any time if you no longer need the newsletter);
 17. sending marketing communications related to our business or the businesses of carefully selected third parties that we believe may be of interest to you, by post or, if you have specifically agreed to this, by email or similar technology (you can notify us at any time if you no longer wish to receive marketing communications);
 18. providing statistical information about our users to third parties (but those third parties will not be able to identify individual users from that information);
 19. handling questions and complaints submitted by or about you in relation to our website;
 20. securing our website and preventing fraud;
 21. checking compliance with the terms of use of our website (including checking private messages sent through our website);
 22. and other applications.

Article 5. Provision of personal data to third parties

5.1 Clikebikes does not forward the personal data you provide to third parties.

5.2 We will not provide your personal information to third parties for direct marketing by them or other third parties without your express consent.

5.3 If Clikebikes provides your personal data to a third party, Clikebikes will ensure that your data is not used for other purposes. This processing of personal data is recorded in a processor agreement, in which it is agreed, among other things, that your personal data will be deleted as soon as they are no longer needed for the performance of our work.

5.4 Clikebikes will not provide any personal data to parties other than those referred to above, unless permitted or required by law.

Article 6. Security and storage of your personal data

6.1 Clikebikes takes appropriate security measures to limit misuse of and unauthorized access to your personal data. For example, Clikebikes ensures that only certain persons have access to your data, that access is protected and by using firewalls, secure servers and data processing agreements with third parties.

6.2 Clikebikes does not store your personal data longer than necessary. This means that Clikebikes does not store your data longer than is necessary to provide the relevant service(s) to you. The foregoing does not apply if Clikebikes must or may keep your data longer on the basis of a legal obligation.

6.3 We will take reasonable technical and organizational precautions to prevent the loss, misuse or alteration of your personal information.

6.4 We will store any personal information you provide on our secure (password and firewall protected) servers.

6.5 All electronic financial transactions entered into through our website are protected by encryption technology.

6.6 You acknowledge that the transmission of information over the internet is inherently insecure and we cannot guarantee the security of data transmitted over the internet.

6.7 You are responsible for keeping the password you use to access our website confidential; we will not ask you for your password (except when you log in to our website).

 

Article 7. Cookies and profiling

7.1 We collect data for analysis purposes in order to gain a better insight into our customers and users of this website, so that we can further improve our website and tailor our products and services accordingly.

7.2 This website uses “cookies” (text files placed on your computer) to analyze how the site is used. You can read more information about cookies and their use on our cookies page.

7.3 In addition, Clikebikes can use analytical cookies to analyze the use of the website and to improve the website. We use Google Analytics for this. The information obtained, including the IP address of your device, will be stored by Google in the United States. For more information read the privacy policy of Google and the specific privacy statement of Google Analytics.

7.4 You can change whether or not to allow cookies in the settings of your browser.

 

Article 8. Websites of third parties

8.1 The Clikebikes website may contain references to other websites, such as hyperlinks. Clikebikes is not responsible or liable for the processing of personal data by those websites.

8.2 This privacy statement does not apply to the use of those third party websites.

 

Article 9. Social media

9.1 The social media buttons on this website are included to share pages via social media networks: Facebook, YouTube and LinkedIn. If you click on these buttons, your personal data will be processed by the relevant social media network. Read the privacy statements of Facebook, YouTube and LinkedIn to learn how these networks handle your personal data.

 

Article 10. Amendments 

10.1 Clikebikes may change this privacy statement from time to time. Changes will be published on our website.

10.2 You should check this page from time to time to make sure you are aware of any changes to this policy. We may notify you of changes to this policy by email or private messages on our website.

 

Article 11. Your rights: access and change data

11.1 You have the right to object to the processing of your personal data. This includes the right to request Clikebikes to inspect, restrict, correct or delete your personal data. You can also request to transfer your personal data to you. After receiving your request, you will receive an overview of your personal data within four weeks. You can send such a request to [email protected]

 

Article 12. Complaints

12.1 Clikebikes would like to hear from you if you have any complaints about the processing of your personal data.

12.2 On the basis of privacy legislation, you also have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority.

 

Article 13. Controller

13.1 The controller as referred to in the applicable laws and regulations is Clikebikes B.V..

 

Article 14. Contact with Clikebikes B.V.

14.1 If you wish to contact Clikebikes in response to this statement, you can do so via the contact details below.

Share This