Algemene voorwaarden Clikebikes B.V.
Algemene voorwaarden Clikebikes B.V.
 
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de Clike Bikes
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de Clike Bikes bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 17 – Klachtenregeling
Artikel 18 – Geschillen
Artikel 19 – Wijzigingen
 
 
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Clikebikes B.V. worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Clikebikes B.V.;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Clikebikes B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, hierna ook te noemen “Clike Bikes”;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Clike Bikes en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Clike Bikes gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 
Artikel 2. Identiteit van de ondernemer
Clikebikes B.V.
Vestigingsadres: Taanderijstraat 19, 3133ET Vlaardingen, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)10 261 9612
Bereikbaarheid: Van maandag t/m zaterdag vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur
Internetsite: www.clikebikes.com
E-mailadres: [email protected]
KvK-nummer: 72408421
Btw-nummer: NL859100492B01
Bankrekening: NL35 TRIO 0379 3997 76
 
Artikel 3. Toepasselijkheid
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Clike Bikes en op alle door Clike Bikes met de consument aangegane overeenkomsten hoe ook genaamd.
3.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Clike Bikes voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Clike Bikes zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 
Artikel 4. Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Clike Bikes gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Clike Bikes niet.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 

Artikel 5. De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Clike Bikes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Clike Bikes is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Clike Bikes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hijvoor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Clike Bikes daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 Clike Bikes kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Clike Bikes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Clike Bikes zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
• het bezoekadres van de vestiging van Clike Bikes dan wel het adres van een door Clike Bikes aangewezen derde waar de consument met klachten terecht kan;
• de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
• de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
• de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst;
• voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
• de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
• indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6. Herroepingsrecht
6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Clike Bikes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van de redenen(en) verplichten.
6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
• als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Clike Bikes mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
• als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending op het laatste onderdeel heeft ontvangen;
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
6.3 De consument kan een dienstenovereenkomst met Clike Bikes gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Clike Bikes mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van de redenen(en) verplichten.
6.4 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
6.5 Indien Clike Bikes de consument de wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6.6 Indien Clike Bikes de in het voorafgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd veertien 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft verstrekt.

Artikel 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
7.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Clike Bikes hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit schriftelijk binnen de bedenktermijn voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Clike Bikes.
8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Clike Bikes. Dit hoeft niet als Clike Bikes heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Clike Bikes verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9. Verplichtingen van Clike Bikes bij herroeping
9.1 Als Clike Bikes de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
9.2 Clike Bikes vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Clike Bikes in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Clike Bikes aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3 Clike Bikes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Clike Bikes de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10. Uitsluiting herroepingsrecht
De navolgende producten en diensten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht, maar alleen als Clike Bikes dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
10.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop Clike Bikes geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
10.2
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
• de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
• de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Clike Bikes de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
10.3 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
10.4 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
10.5 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Artikel 11. De prijs
11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
11.2 In afwijking van het vorige lid kan Clike Bikes producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Clike Bikes geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Clike Bikes dit bedongen heeft, en:
• deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
• de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12. Nakoming overeenkomst en extra garantie
12.1 Clike Bikes staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Clike Bikes er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
12.2 Een door Clike Bikes, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Clike Bikes kan doen gelden indien Clike Bikes is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.3 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Clike Bikes, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13. Levering en uitvoering
13.1 Clike Bikes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Clike Bikes kenbaar heeft gemaakt.
13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Clike Bikes geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consumenthiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal Clike Bikes het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Clike Bikes tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Clike Bikes bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 

Artikel 14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
14.1 Opzegging:

14.1.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.1.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.1.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Clike Bikes voor zichzelf heeft bedongen.

14.2 Verlenging:
14.2.1 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
14.2.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.3 Duur:
14.3.1 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 

Artikel 15. Betaling
15.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
15.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
15.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Clike Bikes te melden.
15.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Clike Bikes is gewezen op de te late betaling en Clike Bikes de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Clike Bikes gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10%over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Clike Bikes kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 16. Eigendomsvoorbehou
16.1 De door Clike Bikes geleverde producten blijven eigendom van Clike Bikes tot het moment van volledige betaling van de verschuldigde koopprijs, inclusief eventuele rente en kosten. De door Clike Bikes aan de consument geleverde producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs, rente en kosten door de afnemer. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten op de consument over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.
16.2 Alle in het bezit van de consument zijnde, van Clike Bikes afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de consument zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.
16.3 De consument heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.
16.4 De consument verleent Clike Bikes reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Clike Bikes geleverde producten zich bevinden, teneinde Clike Bikes in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Clike Bikes om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de afnemer toerekenbare niet-nakoming.
 
Artikel 17. Klachtenregeling
17.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Clike Bikes.
17.2 Bij Clike Bikes ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Clike Bikes binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
17.3 De consument dient Clike Bikes in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 18. Geschillen
18.1 Op overeenkomsten tussen Clike Bikes en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2 Geschillen tussen de consument en Clike Bikes over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Clike Bikes te leveren of geleverde producten en/of diensten, kunnen, behoudens dwingende bepalingen daartoe in de weg staan, uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Clike Bikes (statutair) is gevestigd.
 
Artikel 19. Wijzigingen
19.1 Clike Bikes is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Clike Bikes de consument tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste een maand zitten. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de consument een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft de consument de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden.
 
 
 
 
 
 
General Terms and Conditions Clikebikes B.V.

General Terms and Conditions Clikebikes B.V.

Table of contents:
Article 1 – Definitions
Article 2 – Identity of the Clike Bikes
Article 3 – Applicability
Article 4 – The offer
Article 5 – The agreement
Article 6 – Right of withdrawal
Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period
Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof
Article 9 – Obligations of the Clike Bikes in case of withdrawal
Article 10 – Exclusion of the right of withdrawal
Article 11 – The price
Article 12 – Compliance and additional warranty
Article 13 – Delivery and implementation
Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension
Article 15 – Payment
Article 16 – Retention of title
Article 17 – Complaints procedure
Article 18 – Disputes
Article 19 – Amendments

Article 1. Definitions
In these conditions the following terms have the following meanings:
Additional agreement: an agreement whereby the consumer acquires products and / or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and / or services are supplied by Clikebikes B.V. or by a third party on the basis of of an agreement between that third party and Clikebikes B.V.;
Reflection period: the period within which the consumer can make use of his right of withdrawal;
Consumer: the natural person who does not act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;
Day: calendar day;
Duration agreement: an agreement that extends to the regular delivery of goods and / or services during a certain period;
Durable data carrier : any tool – including e-mail – that enables the consumer or Clikebikes B.V. to store information that is addressed to him personally in a way that facilitates future consultation or use during a period that is geared to the purpose for which the information is intended, and which enables unaltered reproduction of the stored information;
Right of withdrawal: the consumer’s option to cancel the distance contract within the cooling-off period;
Entrepreneur: the natural or legal person who offers products and / or services to consumers from a distance, hereinafter also referred to as “Clike Bikes”;
Distance contract: an agreement concluded between Clike Bikes and the consumer within the framework of an organized system for distance sales of products and / or services, whereby up to and including the conclusion of the agreement, exclusive or partial use is made of one or more remote communication techniques;
Technology for distance communication: means that can be used to conclude an agreement, without the consumer and Clike Bikes having to be together in the same room at the same time.

Article 2. Identity of the entrepreneur
Clikebikes BV
Business address: Taanderijstraat 19, 3133ET Vlaardingen, The Netherlands
Telephone number: +31 (0) 10 261 9612
Accessibility: Monday to Saturday from 8.00 am to 5.00 pm
Internet site: www.clikebikes.com
E -mail address: [email protected]
Chamber of Commerce number: 72408421
VAT number: NL859100492B01
Bank account: NL35 TRIO 0379 3997 76

Article 3. Applicability
3.1 These general terms and conditions apply to every offer from Clike Bikes and to all agreements entered into by Clike Bikes with the consumer by whatever name.
3.2 Before the agreement is concluded, the text of these general terms and conditions will be made available to the consumer. If this is not reasonably possible, Clike Bikes will indicate, before the distance contract is concluded, how the general terms and conditions can be viewed at Clike Bikes and that they will be sent free of charge as soon as possible at the request of the consumer.
3.3 If the distance contract is concluded electronically, notwithstanding the previous paragraph and before the distance contract is concluded, the text of these general terms and conditions can be made available to the consumer electronically in such a way that they are made available by the consumer. can be easily stored on a durable data carrier. If this is not reasonably possible, before the distance contract is concluded, it will be indicated where the general terms and conditions can be inspected electronically and that they will be sent free of charge electronically or otherwise at the request of the consumer.
3.4 In the event that specific product or service conditions apply in addition to these general terms and conditions, the second and third paragraphs apply mutatis mutandis and in the event of conflicting conditions, the consumer can always rely on the applicable provision that is most favorable to him. is.

Article 4. The offer
4.1 If an offer has a limited period of validity or is made subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.
4.2 The offer contains a complete and accurate description of the products and / or services offered. The description is sufficiently detailed to enable the consumer to make a proper assessment of the offer. If Clike Bikes uses images, these are a true representation of the products and / or services offered. Obvious mistakes or errors in the offer are not binding for Clike Bikes.
4.3 Each offer contains such information that it is clear to the consumer what rights and obligations are attached to accepting the offer.

Article 5. The agreement
5.1 The agreement is concluded, subject to the provisions of paragraph 4, at the moment the consumer accepts the offer and meets the corresponding conditions.
5.2 If the consumer has accepted the offer electronically, Clike Bikes will immediately confirm receipt of the acceptance of the offer electronically. As long as the receipt of this acceptance has not been confirmed by Clike Bikes, the consumer can dissolve the agreement.
5.3 If the agreement is concluded electronically, Clike Bikes will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and ensure a secure web environment. If the consumer can pay electronically, Clike Bikes will observe appropriate security measures.
5.4 Clike Bikes can inform itself within legal frameworks whether the consumer can meet his payment obligations, as well as all those facts and factors that are important for a responsible conclusion of the distance contract. If, on the basis of this investigation, Clike Bikes has good reasons not to enter into the agreement, it is entitled to refuse an order or request or to attach special conditions to the implementation.
5.5 Clike Bikes will at the latest upon delivery of the product or service to the consumer send the following information, in writing or in such a way that it can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium:
• the visiting address of the location of Clike Bikes or the address of a third party designated by Clike Bikes where the consumer can go with complaints;
• the conditions under which and the way in which the consumer can make use of the right of withdrawal, or a clear statement regarding the exclusion of the right of
withdrawal;
• information about guarantees and existing service after purchase;
• the price, including all taxes of the product or service;
• insofar as applicable, the costs of delivery and the method of payment, delivery or implementation of the distance contract;
• the requirements for terminating the agreement if the agreement has a duration of more than one year or is indefinite;
• if the consumer has a right of withdrawal, the model withdrawal form.
5.6 In the event of an extended transaction, the provision in the previous paragraph only applies to the first delivery.

Article 6. Right of withdrawal
6.1 The consumer can dissolve an agreement regarding the purchase of a product without giving reasons during a reflection period of 14 days. Clike Bikes may ask the consumer about the reason for the withdrawal, but not oblige him to state the reason(s).
6.2 The reflection period referred to in paragraph 1 starts on the day after the consumer, or a third party designated by the consumer in advance, who is not the carrier, has received the product, or
• if the consumer has ordered several products in the same order: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the last product. Clike Bikes may, provided that it has clearly informed the consumer about this prior to the ordering process, refuse an order for several products with different delivery times.
• if the delivery of a product consists of several shipments or parts: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the last shipment of the last part;
• in the case of contracts for regular delivery of products during a certain period: the day on which the consumer, or a third party designated by him, has received the first product.
6.3 The consumer can dissolve a service agreement with Clike Bikes for 14 days without giving reasons. Clike Bikes may ask the consumer about the reason for the withdrawal, but not oblige him to state the reason(s).
6.4 The reflection period referred to in paragraph 3 starts on the day following the conclusion of the agreement.
6.5 If Clike Bikes has not provided the consumer with the legally required information about the right of withdrawal or the model form for withdrawal, the reflection period will expire twelve months after the end of the original reflection period determined in accordance with the previous paragraphs of this article.
6.6 If Clike Bikes has provided the consumer with the information referred to in the preceding paragraph within 12 months after the commencement date of the original cooling-off period, the cooling-off period will expire fourteen 14 days after the day on which the consumer provided that information.

Article 7. Obligations of the consumer during the reflection period
7.1 During the reflection period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.
7.2 The consumer is only liable for depreciation of the product that is the result of a way of handling the product that goes beyond what is permitted in paragraph 1.
7.3 The consumer is not liable for depreciation of the product if Clike Bikes does not use it for or has provided all legally required information about the right of withdrawal when concluding the agreement.

Article 8. Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof
8.1 If the consumer makes use of his right of withdrawal, he will notify Clike Bikes in writing within the withdrawal period or in another unambiguous manner.
8.2 As soon as possible, but within 14 days from the day following the notification referred to in paragraph 1, the consumer will return the product or hand it over to (an authorized representative of) Clike Bikes. This is not necessary if Clike Bikes has offered to collect the product itself. The consumer has in any case complied with the return period if he returns the product before the cooling-off period has expired.
8.3 The consumer returns the product with all accessories supplied, if reasonably possible in its original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by Clike Bikes.
8.4 The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies with the consumer.
8.5 The consumer bears the direct costs of returning the product.
8.6 If the consumer exercises his right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.

Article 9. Obligations of Clike Bikes in case of withdrawal
9.1 If Clike Bikes makes it possible to notify the consumer of withdrawal electronically, it will immediately send a confirmation of receipt after receipt of this notification.
9.2 Clike Bikes will reimburse all payments made by the consumer, including any delivery costs charged by Clike Bikes for the returned product, without delay but within 14 days following the day on which the consumer notifies him of the withdrawal. Unless Clike Bikes offers to collect the product itself, it may wait with paying back until it has received the product or until the consumer demonstrates that he has returned the product, whichever is the earlier. 9.3 Clike Bikes uses the same payment method that the consumer has used for reimbursement, unless the consumer agrees to a different method. The reimbursement is free of charge for the consumer. 9.4 If the consumer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, Clike Bikes does not have to refund the additional costs for the more expensive method.

Article 10. Exclusion of right of withdrawal
The following products and services are excluded from the right of withdrawal, but only if Clike Bikes has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement:
10.1 Products or services whose price is subject to fluctuations on the financial market over
which Clike Bikes has no influence and which may occur within the withdrawal period;
10.2 Service contracts, after full performance of the service, but only if:
• the performance has begun with the consumer’s explicit prior consent; and
• the consumer has stated that he will lose his right of withdrawal as soon as Clike Bikes
has fully performed the agreement;
10.3 Products manufactured according to the consumer’s specifications, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, or which are clearly intended for a specific person;
10.4 Products that spoil quickly or have a limited shelf life;
10.5 Products that are irrevocably mixed with other products after delivery due to their nature;

Article 11. The price
11.1 During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and / or services offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
11.2 Contrary to the previous paragraph, Clike Bikes can offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which Clike Bikes has no influence, at variable prices. This link to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.
11.3 Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
11.4 Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if Clike Bikes has stipulated this, and:
• they are the result of statutory regulations or provisions; or
• the consumer has the authority to cancel the agreement on the day on which the price increase takes effect.
11.5 The prices stated in the offer of products or services include VAT.

Article 12. Compliance with the agreement and additional warranty
12.1 Clike Bikes guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the on the date of the formation of the agreement existing legal provisions and / or government regulations. If agreed, Clike Bikes also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
12.2 An additional warranty provided by Clike Bikes, its supplier, manufacturer or importer never limits the legal rights and claims that the consumer can assert against Clike Bikes on the basis of the agreement if Clike Bikes has failed to fulfill its part of the agreement. .
12.3 An additional guarantee is understood to mean any obligation on the part of Clike Bikes, its supplier, importer or manufacturer in which it grants the consumer certain rights or claims that go beyond what is legally required in the event that he has failed to comply with his part of the agreement.

Article 13. Delivery and implementation
13.1 Clike Bikes will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
13.2 The place of delivery is the address that the consumer has made known to Clike Bikes.
13.3 With due observance of what is stated in article 4 of these general terms and conditions, Clike Bikes will execute accepted orders with due speed, but no later than 30 days, unless a different delivery period has been agreed. If delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after placing the order. In that case, the consumer has the right to terminate the agreement without costs.
13.4 After dissolution in accordance with the previous paragraph, Clike Bikes will immediately refund the amount paid by the consumer.
13.5 The risk of damage and / or loss of products rests with Clike Bikes until the moment of delivery to the consumer or a pre-designated representative made known to Clike Bikes, unless expressly agreed otherwise.
 

Article 14. Duration transactions: duration, cancellation and extension
14.1 Cancellation:
14.1.1 The consumer can terminate an agreement that has been entered into for an indefinite period and that extends to the regular delivery of products or services, at any time with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month.
14.1.2 The consumer can terminate an agreement that has been entered into for a definite period and which extends to the regular delivery of products or services, at any time by the end of the specified term, with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month.
14.1.3 The consumer can cancel the agreements referred to in the previous paragraphs:
• at any time and not be limited to termination at a specific time or in a specific period;

• at least cancel in the same way as they entered into by him;
• always cancel with the same notice period as Clike Bikes has stipulated for itself.

14.2 Extension:
14.2.1 An agreement that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services may not be tacitly extended or renewed for a fixed term.
14.2.2 A contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly renewed for an indefinite period if the consumer may cancel at any time with a notice period of no more than one month.

14.3 Duration:
14.3.1 If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may cancel the agreement at any time after one year with a notice period of no more than one month, unless reasonableness and fairness oppose cancellation before the end. of the agreed duration.
 

Article 15. Payment
15.1 Unless otherwise specified in the agreement or additional conditions, the amounts owed by the consumer must be paid within 14 days after the start of the cooling-off period, or in the absence of a cooling-off period within 14 days after the conclusion of the agreement. . In the case of an agreement to provide a service, this period starts on the day after the consumer has received the confirmation of the agreement.
15.2 When selling products to consumers, the consumer may never be obliged in general terms and conditions to pay more than 50% in advance. When prepayment has been stipulated, the consumer cannot assert any rights whatsoever with regard to the execution of the order or service (s) before the stipulated prepayment has been made.
15.3 The consumer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to Clike Bikes without delay.
15.4 If the consumer does not fulfill his payment obligation (s) on time, after he has been informed by Clike Bikes of the late payment and Clike Bikes has granted the consumer a period of 14 days to still fulfill his payment obligations, after if payment is not made within this 14-day period, the statutory interest is due on the amount due and Clike Bikes is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by it. These collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to € 2,500; 10% over the next € 2,500 and 5% over the next € 5,000 with a minimum of € 40. Clike Bikes can deviate from the stated amounts and percentages in favor of the consumer.
 

Article 16. Retention of title
16.1 The products delivered by Clike Bikes remain the property of Clike Bikes until full payment of the purchase price owed, including any interest and costs. The products delivered by Clike Bikes to the consumer are delivered under the suspensive conditions of full payment of the purchase price, interest and costs by the customer. After full payment, ownership of the delivered products will pass to the consumer; payments are considered to always relate to the longest due and payable invoice.
16.2 All products in the possession of the consumer, originating from Clike Bikes, are always deemed to be the same as those stated on the unpaid invoices, insofar as the quantity of products in the possession of the consumer according to type and composition the do not exceed quantities stated on the unpaid invoices.
16.3 The consumer is not entitled to pledge the unpaid products, to establish a non-possessory pledge on them or to have any other real right established thereon for the benefit of a third party.
16.4 The consumer now grants Clike Bikes the right to enter all those places where the products delivered by Clike Bikes are located, in order to enable Clike Bikes to exercise its ownership rights and to take back the unpaid products. Retrieving its goods in this way does not affect the right of Clike Bikes to demand compensation from the customer for damage suffered or costs incurred as a result of non-compliance attributable to the customer.
 

Article 17. Complaints procedure
17.1 Complaints about the implementation of the agreement must be submitted fully and clearly described to Clike Bikes within a reasonable time after the consumer has discovered the defects.
17.2 Complaints submitted to Clike Bikes will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, Clike Bikes will reply within 14 days with a confirmation of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
17.3 The consumer must in any case give Clike Bikes 4 weeks to resolve the complaint in mutual consultation. After this period, a dispute arises that is subject to the dispute settlement.
 

Article 18. Disputes
18.1 Agreements between Clike Bikes and the consumer to which these general terms and conditions apply, are exclusively governed by Dutch law.
18.2 Disputes between the consumer and Clike Bikes about the conclusion or performance of agreements with regard to products and / or services to be delivered or delivered by Clike Bikes can, unless mandatory provisions prevent this, be submitted exclusively to the competent court. in the district where Clike Bikes (statutory) is located.
 

Article 19. Amendments
19.1 Clike Bikes is entitled to change these general terms and conditions unilaterally. In that case, Clike Bikes will inform the consumer of the changes in a timely manner. There will be at least one month between this notification and the entry into force of the amended terms and conditions. If the change results in the consumer being provided with a performance that substantially deviates from the original performance, the consumer has the authority to dissolve the agreement as of the date on which the changed conditions come into effect.

Share This