Cookie Policy

Cookieverklaring

Cookieverklaring Clikebikes B.V.

22 maart 2021

Artikel 1. Het gebruik van cookies

1.1 www.clikebikes.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen.

1.2 Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk.

1.3. Wij verzamelen gegevens voor analyse doeleinden om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe de site gebruikt wordt.

1.4 Daarnaast kan Clikebikes B.V. gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

1.5 Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

Artikel 2. Toestemming voor het gebruik van cookies

2.1 Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

Artikel 3. Type cookies en hun doestellingen

3.1 Wij gebruiken de volgende type cookies:

(1) Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is die gebruiksvriendelijke voor de bezoeker.

(2) Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat ieder keer wanneer je een website bezoekt er een cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet. Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt. Bij volgende bezoeken wordt er gebruikgemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkele voor statistische doeleinden.

 (3) Eigen tracking cookies: hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

 (4) Tracking cookies van anderen: hiermee wordt bijgehouden welke pagina’s je bezoekt op internet om je persoonlijke profiel op te kunnen bouwen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Voor deze cookies vragen wij jouw toestemming. Zonder jouw toestemming worden deze cookies dus niet geplaatst.

(5) Social media gerelateerde cookies: hiermee registeren social media zoals Facebook en LinkedIn welke artikels en pagina’s je deelt via hun social media sharing knoppen. Ze kunnen ook tracking cookies bevatten die surfgedrag op het web volgen.

(6) Site verbetering cookies/optimalisatie cookies: hiermee kunnen we verschillende versies van een webpagina testen om te kijken welke pagina het beste wordt bezocht.

Artikel 4. Je rechten met betrekking tot je gegevens

4.1 Je hebt recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via [email protected]

4.2 Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van je browser.

Artikel 5. Cookies blokkeren en verwijderen

5.1 Je kunt cookies te allen tijde eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig installen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

5.2 Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meet via onze websiteadvertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via youronlinchoices.com

5.3 Wees je er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dat alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

5.4 Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

Artikel 6. Nieuwe ontwikkelingen en onvoorzien cookies

6.1 De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

6.2 In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.clikebikes.com wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

6.3 Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via [email protected]. Je kan ook rechtsreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

 Artikel 7. Slotopmerkingen

7.1 Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

7.2 Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben naam dan contact met ons via [email protected].

 

Cookie Policy

Cookie Policy Clikebikes B.V.

March 22nd, 2021

Article 1. The use of cookies

1.1 www.clikebikes.com uses cookies. A cookie is a simple small file that is sent along with pages from this website and / or Flash applications and stored by your browser on your hard drive of your computer, mobile phone, smartwatch or tablet.

1.2 The use of cookies is of great importance for the proper functioning of our website, but also cookies of which you do not immediately see the effect are very important.

1.3 We collect data for analysis purposes in order to gain a better insight into our customers and users of this website, so that we can further improve our website and tailor our products and services accordingly. This website uses “cookies” (text files placed on your computer) to analyze how the site is used.

1.4 In addition, Clikebikes B.V. use analytical cookies to analyze the use of the website and to improve the website. We use Google Analytics for this. The information obtained, including the IP address of your device, will be stored by Google in the United States. For more information, read the privacy policy of Google and the specific privacy policy of Google Analytics.

1.5 You can change whether or not to allow cookies in the settings of your browser.

Article 2. Consent to the use of cookies

2.1 Your permission is required for the use of certain cookies. We do this by means of a so-called cookie banner.

Article 3. Type of cookies and their purposes

3.1 We use the following type of cookies:

(1) Functional cookies: this allows us to make the website function better and is user-friendly for the visitor.

(2) Analytical cookies: these ensure that a cookie is generated every time you visit a website. These cookies know whether you have visited the site before or not. A cookie is only created on the first visit. The existing cookie will be used on subsequent visits. This cookie only serves statistical purposes.

(3) Own tracking cookies: this allows us to find out that you have been on the relevant other website (s) from our network in addition to our website. The resulting profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like, but only serves to match advertisements to your profile, so that they are as relevant as possible to you. We ask your permission for these cookies. These cookies are therefore not placed without your permission.

(4) Tracking cookies from others: this keeps track of which pages you visit on the internet in order to build your personal profile. This profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like as known to us, but only serves to match advertisements to your profile so that they are as relevant to you as possible. We ask your permission for these cookies. These cookies are therefore not placed without your permission.

(5) Social media related cookies: with this social media such as Facebook and LinkedIn register which articles and pages you share via their social media sharing buttons. They may also contain tracking cookies that track web browsing behavior.

 (6) Site improvement cookies / optimization cookies: this allows us to test different versions of a web page to see which page is best visited.

 Article 4. Your rights with regard to your data

 4.1 You have the right to inspect, rectify, limit and delete personal data. You also have the right to object to the processing of personal data and the right to data portability. You can exercise these rights by sending us an email at [email protected].

4.2 To prevent abuse, we may ask you to identify yourself adequately. You can find this in the settings of your browser.

Article 5. Blocking and removing cookies

5.1 You can easily block and delete cookies yourself at any time via your internal browser. You can also install your internet browser in such a way that you receive a message when a cookie is placed. You can also indicate that certain cookies may not be placed. View the help function of your browser for this option. If you delete the cookies in your browser, this may have consequences for the pleasant use of this website.

5.2 Some tracking cookies are placed by third parties who, among other things, show you advertisements via our website . You can delete these cookies centrally via youronlinchoices.com

5.3 Please be aware that if you do not want cookies, we can no longer guarantee that our website will work properly. Some functions of the site may be lost or you may not be able to visit the website at all. In addition, refusing cookies does not mean that you will no longer see advertisements at all. The advertisements are no longer tailored to your interests and can therefore be repeated more often.

5.4 How you can adjust your settings differs per browser. If necessary, consult the help function of your browser, or click on one of the links below to go directly to the manual of your browser.

Article 6. New developments and unforeseen cookies

6.1 The texts of our website can be adjusted at any time due to continuous developments. This also applies to our cookie statement. Please read this statement regularly to stay informed of any changes.

6.2 In blog articles, use can be made of content that is hosted on other sites and made accessible on www.clikebikes.com by means of certain codes (embedded content). Think of YouTube videos, for example. These codes often use cookies. However, we have no control over what these third parties do with their cookies.

6.3 It is also possible that cookies are placed via our websites by others, of which we ourselves are not always aware. Do you encounter unforeseen cookies on our website that you cannot find in our overview? Let us know via [email protected]. You can also contact the third party directly and ask which cookies they place, what the reason is, what the lifespan of the cookie is and how they have safeguarded your privacy.

Article 7. Concluding remarks

7.1 We will have to adjust these statements from time to time, for example when we adjust our website or change the rules surrounding cookies. You can consult this webpage for the latest version.

7.2 If you have any questions and / or comments, please contact us via [email protected]

Share This